کانون آگهی و تبلیغات بلوط - کارت دعوت تجلیل از نخبگان در سال 1392

کارت دعوت تجلیل از نخبگان در سال 1392